Глобите за нарушаване на правилата по време на пандемия

Новата правна мода среда запитванията, които получавам като адвокат е „каква е тази глоба за неспазване на мерките при извънредното положение, трябва ли да я плащам и кога„.

Ще започна с това, че правилата срещу разпространението на COVID-19 трябва да се спазват. Трябва не просто защото е заповед, а защото цели да помогне на обществото ни да преодолее зараза, която може да отнеме най-ценното в обществото ни – човека.  А по-конкретно – ще ни помогне да се радваме по-дълго на скъпоценните хора в нашия живот – тези, които са ни създали и отгледали.

Та да се върнем на санкциите.  Те са въведени с чл. 209А от Закона за здравето, съгласно който 
„Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 и 2 (от Закона за здравето)
, освен ако деянието съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв.“ 
За фирми санкцията (съгласно алинея втора) е тройна – 15 000 лева.
Т.е. санкцията за нарушение е фиксирана – няма от – до. Въпросът е дали веднага трябва да се плаща. Т.е. това, че са ви спрели и са ви съставили акт, означава ли, че трябва да платите глобата.
Отговорът е отрицателен. Контролните органи (в общи линии това са служители на РЗИ и полицаи) съставят акт за установяване на административно нарушение.  С този документ не се налага глоба. Той просто констатира административно нарушение. След като бъде съставен той се изпраща на директора на РЗИ (ХЕИ, както са широко популярни), директора на полицията в съответната област или кмета. Те, след като разгледат преписката имат право да издадат наказателно постановление, с което да се наложи глобата. Т.е. документът, с който се налага глобата не е актът, а наказателното постановление.
„Подлежи ли на обжалване“, ме питат често. Отговорът го дава законът:
Закон за здравето
чл. 236 „Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания

Закон за административните нарушения и наказания
чл. 59  „Наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението„.

Има ли изключение от това правило?
Принципът е, че ако няма нещо предвидено, се прилага общият режим за обжалване.  Т.е. след като получите глоба (за каквото и да е), ако смятате, че не е основателна, можете да я оспорите в съда. А той ще реши дали сте прави, или не.

Отново, както и по-горе искам да поясня
Възможността да се обжалва една санкция:
Не означава, че съдът ще я отмени;
Не означава, че трябва да се втурнем да нарушаваме закона.

И да искаме и да не искаме, ясно съзнаваме, че мерките са за всички нас и за нашето здраве. И ако искаме да сме отговорни, трябва да ги спазваме.