Регистрация на администратори по Закона за защита на личните данни

Съгласно член 3 (2) от Закона за защита на личните данни Всяко физическо или юридическо лице, което обработва лични данни е Администратор на лични данни по смисъла на закона. В тази група освен всички фирми, които имат персонал, влизат и лекари по дентална медицина, лекари, адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители и т.н.

Съгласно член 17 (1) от Закона, администраторът трябва да подаде заявление за регистрация преди да е започнал да обработва личните данни. Не бива да се забравя, че ако администраторът на лични данни не се регистрира, той подлежи на глоба, която е между 1 000 и 10 000 лева. Ето защо, настойчиво препоръчвам на всички, които обработват лични данни да предприемат необходимите действия и да се регистрират незабавно. Имайте предвид, че към настоящия момент е даден краен срок за актуализация (15.02.2010) и като се има предвид, че той е съвсем близо, както и огромното количество субекти, които подлежат на регистрация е препоръчително да се предприемат незабавни действия.

 Регистрацията може да бъде направена по електронен път от страницата на Агенция за защита на личните данни. Но моят опит, както и на огромна част от останалите, които са се опитали да се регистрират електронно – от дистанция показва, че тъй като софтуерът и менютата са много объркани е много трудно (да не кажа почти невъзможно) да си направите сами правилна регистрация, без да Ви помага служител от Агенцията за защита на личните данни. Затова препоръчвам в най-кратък срок да отидете лично до Агенцията и да си организирате регистрацията.

Пак във връзка с регистрацията, ще Ви изискат да кажете номера и датата на документа (да го наречем „инструкция“), който описва как точно се съхраняват и опазват личните данни. В тази инструкция трябва да опишете какви действия сте предприели за предпазване на съхраняваната от Вас информация и каква защита е предвидена. Можете да постъпите като мен – да напишете, че инструкцията е №1 от датата, на която сте направили регистрацията и след като приключите формалностите по регистрацията, да си напишете на спокойствие инструкцията, да си я разпечатате и да си я приложите в книга за инструкции.