Сфера на дейност

Облигационно право
Това е една от най-приложими области на правото в ежедневието. Регулира отношенията във връзка с договори (покупка, продажба, ннаем, заем, изработка и др.); представителство (и с пълномощно); непозволено увреждане (когато някой или нещо е пострадал/о) и др.
Най-често предлагани услуги в сферата на облигационното право са:
- Анализ и консултации на договори или други отношения;
– Подготовка на договори;
– Изготвяне на пълномощни;
– Процесуално представителство по облигационни спорове;
– Представителство в заповедно производство

Търговско право
Тук се намират правилата, по които се регистрира (създава) фирма: начините, по които фирмите се представляват и управляват; обединения между фирми (консорциум, холдинг); правилата, по които се сключват и изпълняват сделките; ликвидация (прекратяване) на фирми; търговската несъстоятелност (фалит).
В областта на търговското право оказвам услуги по:
- Регистрация на еднолични търговци;
– Регистрация, промени и заличаване на търговски дружества;
– Учредяване и заличаване на прокура;
– Сделки с търговски предприятия;
– Изготвяне на търговски договори;
– Анализ и консултации;
– Процесуално представителство по търговски спорове;
– Изготвяне и консултации на документи във връзка с търговския оборот;
– Представителство в процедура по несъстоятелност;
– Цялостно абонаментно обслужване на търговци.

Вещно право
Отношенията свързани с вещите (включително недвижимите, или както още се наричат – имоти) са част от Вещното право. Тук са нормите, които се отнасят до покупка, продажба, обременяване с тежест ( залог, ипотека). Когато се сдобивате, а и когато продавате вещ, трябва да бъдете изключително внимателни, тъй като има някои специфични правила, пренебрегването на които води до неприятности.
Тук мога да Ви бъда полезен с:
- Анализи и консултации по вещноправни казуси;
– Изготвяне на документи и представителство при прехвърлителни (покупко-продажби, дарения, замени) и обременителни сделки (ипотеки, залози) на движими и недвижими вещи.

Медицинско право
Медицинското право е относително нов дял от правото. То представлява своеобразна и сложна смес от административни (задължителни норми, свързани с упражняване на медицинска дейност) и граждански (свързани с договорните отношения във връзка с предоставяне или получаване на медицински услуги) норми.
В медицинското право мога да ви бъда полезен с:
- Анализи, консултация и изготвяне на становища по медицинскоправни въпроси;
– Представителство пред административни органи;
– Представителство пред съд.

Наказателно-административно право
Тази относително неприятна част от правото обхваща случаите, в които някой е нарушил правилата, и урежда начина, по който това нарушение се установява; вид и размер на наказанието и начинът, по който се налага.
Тук необхоидмостта от съдействие включва:
- Анализ и консултция по съставени актове за установяване на административни нарушения и издадени наказателни постановления;
– Изготвяне на възражения срещу съставени актове за установяване на административни нарушения;
– Изготвяне на жалби и процесуално предствителство по оспорване на наказателните постановления пред съда.

Процесуално представителство (представителство пред съда)
Съдът е органът, който е овластен да разрешава възникналите правни спорове. При разрешаване на делата, се следва специална процедура, описана в процесуалните норми.
Ефективното процесуално представителство включва:
- Анализ и консултации във връзка със започване или по повод на започнато дело;
– Съставяне на искови молби и отговори на искови молби;
– Процесуално представителство по дела (осъществяване на процесуални действия);
– Представителство в обезпечително производство;
– Представителство в заповедно произвдоство (по издаване на заповед за изпълнение или заповед за незабавно изпълнение);
– Представителство в изпълнителни дела.