Как да отговорим на поканата за плащане „СГ Груп“ или друга фирма за събиране на (просрочени) задължения?

Често получавам обаждания от хора, които притеснени ми споделят, че върху тях се упражнява силен психологически натиск за плащане на задължения, които те или не са сигурни, че са истински, или са толкова стари, че са погасени по давност.
Давността вече е обсъждана тук и затова няма да се изкуша да отегчавам читателите с разсъждения, които сигурно са чели.
Актуалният въпрос е как да се реагира, за да може да се тушират притесненията от вербалната агресия. По принцип възражението за давност се прави в рамките на съдебно дело, но няма пречка това да се направи и преди да започнат съдебни процедури. Настойчиво препоръчвам такова възражение да се направи писмено и да се изпрати.* Как да направим изпращането? Има много начини, по които да се направи: с нотариална покана, с препоръчана поща и т.н. За най-удачно намирам в случая намирам използването на услугата телепоща, предлагана от „Български пощи“.  Предимството на тази услуга, която е идентична с познатите от миналото телеграми, е в това, че лесно се доказва датата, на която е изпратена, получателя и, което е особено важно, съдържанието.
Препоръчвам телеграмата да се изпрати, както на фирмата за събиране на вземания, която ви притеснява, така и на тези, за които се твърди, че са прехвърлили вземането (мобилен оператор и т.н.).  Няма строго изискване какво трябва да представлява текста, но е удачно да бъде по-кратък и конкретен. Би могъл да звучи по следния начин:
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с настойчивите телефонни и писмени покани да заплатя задължения, моля да имате предвид следното:
Аз не се намирам в договорни отношения с вас, от които да произтича правото ви да търсите плащания; не дължа пари и на други лица, които евентуално да са ви прехвърлили вземания. Но дори и да имаше такива, с настоящото известие правя възражение за изтекла давност. Моля да отразите същото във вашия архив и да преустановите телефонните обаждания и изпращането на писмени покани. Моля да уведомите вашия контрагент за факта на направеното от мен възражение за давност.
В случай, че въпреки всичко от някоя фирма за събиране на задължение предявят иск срещу вас, тази „телепоща“ ще е един солиден аргумент във ваша полза.

* Горното е препоръчително да се използва само по отношение на вземания, които наистина са погасени по давност.