Покана за плащане от СГ Груп

Напоследък зачестяват питанията на клиенти, свързани със съдебни процедури, които фирмата СГ Груп е започнала срещу тях. Тези съдебни процедури костват немалко нерви на хората и пораждат немалко въпроси. С настоящата публикация ще се постараем да систематизираме отговорите на тези въпроси и препоръките.

Ако получите документ от съда, който е озаглавен „Заповед“ и Ви призовава да платите определена сума пари на СГ Груп, не се шокирайте. В него следва да пише, че имате задължение към друга фирма, което СГ Груп събира. Първо, помислете си дали имате сключен договор с другата фирма. Абсолютно безсмислено е както да се притеснявате от някой, с който нямате договор, така и да й плащате.

Много често в комуникацията си със съда и/или със своите длъжници тази СГ Груп посочва, че има договор за цесия с този или онзи (мобилен оператор и т.н.), на който дължите пари. Т. е. казва, че Вашият евентуален кредитор им е дал правото да Ви съберат парите. Такава законова възможност наистина съществува, но за да е основателна, трябва да се случат едновременно няколко неща:

  1. Трябва наистина да имате задължения към фирмата, посочена в документа от съда (примерно мобилния оператор).
  2. Тези задължения трябва да са прехвърлени „на хартия“ – да има официален документ за цесия, в който пише колко пари дължите, за кои периоди и че кредиторът се отказва от тях и ги дава на фирмата, която Ви съди, примерно СГ Груп.
  3. Този кредитор, на който Вие дължите парите, трябва да Ви е уведомил писмено, че от този момент нататаък Вие дължите пари не на него (на мобилния оператор), а на фирмата, която Ви съди (СГ Груп).
  4. Вземането трябва да не е погасено по давност (ако са изтекли 3 години от датата, на която е трябвало да платите на мобилния оператор месечната си сметка, вземанията Ви се погасени по давност, което пък означава, че тези пари не могат да Ви бъдат събирани принудително по съдебен ред)

 

Ако само една от горните точки не е налице, Вие не дължите пари на СГ Груп (и техните аналози) и не само че не е необходимо да им плащате, ами няма смисъл и да се притеснявате. В общия случай се цели психологически ефект – получавайки официален съдебен документ, Вие да отидете и доброволно да заплатите сума, която иначе не би могла да Ви бъде събрана.

Но като казваме няма смисъл да се притеснявате, не искаме да Ви караме да забравите документът, който съдебния призовкар Ви е донесъл. За да защитите пълноценно интересите си, е необходимо (задължително) да подадете в регистратурата на съда възражение срещу заповедта за изпълнение, в която съдът е написал, че дължите пари на СГ Груп.

Възражението се прави много лесно. Необходимо е да попълните една бланка, в която посочвате номера на делото, посочвате, че не дължите търсените от Вас суми и да се подпишете. Тази бланка (която се нарича възражение) можете да получите в съда или да си свалите от тук. След като я попълните и подпишете, трябва да я внесете в регистратурата на съда. Важно!! Подаването на Възражението срещу Заповедта за изпълнение трябва да се направи в 14-дневен срок от деня, в който Ви е връчена Заповедта. В противен случай се счита, че мълчаливо признавате, че дължите търсените от Вас суми.

Възможно е след това СГ Груп да си заведат редовно дело срещу Вас, но ако някоя от четирите посочени по-горе точки не е налице, те ще загубят делото.

Във всеки случай, ако имате и най-малки съмнения, е строго препоръчително да се обърнете към адвокат, който да Ви окаже съдействие за правилното попълване и подаване на документите.

Адв. Ст. Станев, адв. М. Димова