Договорът в зъболечението

По принцип договорът за зъболечение е неформален. Т.е. не е необхоидмо да се подписва договор, достатъчна е устната уговорка. Проблемът възниква, когато между страните се появяват недоразумения каква точно е била уговорката.
С оглед избягване на недоразумения и спорове, е препоръчително преди започване на процедурите ,между страните по договора (зъболекар и пациент), да се подпише план за лечение, в който са описани диагноза, предложен план на лечение, срок, стойност и схема на плащане.

Изготивл съм примерен текст, който можете да намерите тук:
Същият има всички необходими елементи и на договор, т.е. може да служи като защита при евентуални съдебни действия. Постарал съм се да е кратък, ясен и лесен за попълване.
С удоволствие ще приема всички идеи за подобряване.