Такси при сделки с недвижими имоти

За да може да се направи сделка с недвижим имот освен всичко останало, е необходимо да се заплатят и предвидените в закона данък и такси.
Когато сделката е прехвърлителна (покупко-продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу гледане и издръжка) се заплащат три вида такси: Местен данък, нотариална такса и такса вписване.
Местният данък се заплаща по силата на Закона за местните данъци и такси. Неговият размер е различен аз всяка община. При продажба не може да бъде по-нисък от 2% от стойността на сделката (но не по-малко от данъчната оценка).
Когато сделката е дарение, размерът на местния данък се  изчислява на база на данъчната оценка, като процентът е в зависимост от това дали дарението се прави между роднини, или не.
Когато сделкара е замяна, размерът на местния данък се изичслява като при продажбата, но за база се взема по-високата от двете данъчни оценки.
При прехвърляне срещу гледане и издръжка, отново се изчислява като при продажба на база данъчната оценка.
Нотариална таксаТова е таксата, която се заплаща на нотариуса за сделката. Тя е еднаква за цялата дръжава, но се изчислява по специална формула, базирана на стойността на сделката. Отново, ако продажбата е настойност, по-ниска от данъчната оценка. Важно е да се знае, че ако нотариусът е регистриран по ДДС (какъвто е общият случай), към размера на нотаруалната такса, се прибавя 20% ДДС.
Такса вписване. Тази такса се заплаща на Имотния регистър към агенция по вписванията (или Служба по вписванията, както беше доскоро). Размерът на таксата вписване е един и същ за цялата стран и е фиксиран на 0,1% от стойността на сделката, съответно данъчната оценка.
Във всеки случай е препоръчително при подготовка на сделка да ползвате услугите на адвокат, но ако искате да се ориентирате колко е очаквано да заплатите като такси на прехвърлянето, можете да ползвате калкулаторът, който се намира ТУК.